Partner login

Verzegeltool

Raadpleeg onze online tool voor het correct verzegelen van containers en opleggers.

Login

FreightInsight 2.0

Verbeterde versie met extra toegang tot verzenddocumenten, personaliseerbare data-inzichten, een gedetailleerde tijdlijn én transportnotificaties.

Login

FreightInsight

Volg de actuele status van uw ladingen, de verwachte aankomsttijd en meer via FreightInsight.

Login

Charterportal

Het charterportal biedt vervoerspartners toegang tot onder meer planning, werkinstructies, orders en feedback.

Login

Employee login

Tengio

Tengio is het communicatieportal voor medewerkers van Van den Bosch. Get connected!

Login

Online Academy

Blijf op de hoogte van de laatste procedures en e-learnings via onze online Academy.

Login

Citrix login

Medewerkers kunnen inloggen via een remote Citrix-login. Vraag deze aan bij de ICT Servicedesk.

Login

 1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op alle door Van den Bosch (hierna: opdrachtnemer/wij/ons) verstrekte offertes en/of op door ons met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, waarbij wij ons verplichten tot het vervoeren of doen vervoeren, het bestellen en/of distribueren van goederen, het verlenen van bemiddeling, het opslaan van goederen, dan wel tot welke andersoortige prestatie ook.

 2. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan, iedere (rechts)persoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

 3. Toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Tussen ons en opdrachtgever staat vast, dat - indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd - zij ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op soortgelijke werkzaamheden van toepassing zijn.

 5. Al naar gelang de aard van de totale opdracht, de werkzaamheden of andersoortige prestatie, dan wel van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving de navolgende, in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijke algemene voorwaarden en regelingen.

 6. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos per post of e-mail toegestuurd.

 7. Voor alle hiernavolgende algemene voorwaarden geldt de laatste versie zoals gedeponeerd bij de Griffie van de rechtbank.

Vervoer

 1. Binnenlands- en grensoverschrijdend vervoer
  Op alle verrichtingen die worden uitgevoerd in het kader van een aan Van den Bosch toevertrouwd nationaal of grensoverschrijdend transport, zijn zowel de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) als het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen op de weg (CMR Genève 1956) van toepassing. De AVC 2002 gelden in aanvulling op het CMR-verdrag. De AVC zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

 2. Van den Bosch DMCC (JLT): (gecombineerd en) deep sea-vervoer
  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de activiteiten van Van den Bosch DMCC (JLT) uitsluitend uitgevoerd in de hoedanigheid van expediteur. Indien Van den Bosch een Van den Bosch Bill of Lading ('Van den Bosch House Bill of Lading' of 'Van den Bosch Sea Waybill') uitgeeft opereert Van den Bosch als vervoerder. In dat geval zijn de voorwaarden van de Van den Bosch House Bill of Lading / Van den Bosch Sea Waybill van toepassing.

 3. Gevaarlijke stoffen
  Op het vervoer van gevaarlijke stoffen is naast de eerder genoemde voorwaarden het Accord européen rélatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) van toepassing.

Expeditie/forwarding

 1. Expeditiewerkzaamheden
  Op alle door Van den Bosch uitgevoerde expeditiewerkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX) van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.

Op- en overslag

 1. Opslag
  Op opslagactiviteiten zijn de Nederlandse Opslagvoorwaarden (FENEX) van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995.

Overig

 1. Betalingen
  De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zowel ten aanzien van werkzaamheden waar bovenstaande voorwaarden op van toepassing zijn, als ten aanzien van werkzaamheden waarop bovenstaande voorwaarden niet van toepassing zijn, gelden de Algemene betalingsvoorwaarden KNV Goederenvervoer, vastgesteld door KNV Goederenvervoer, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 29 oktober 2002.
 2. Code of Conduct
  Onze Code of Conduct reflecteert onze inzet om een bedrijfscultuur te creëren die staat voor integriteit, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Deze bedrijfscultuur zorgt ervoor om onze reputatie als werkgever, zakenpartner en maatschappelijk betrokken bedrijf te verstevigen. Het doel van deze code is om het gedrag van onze directeurs, leidinggevende, werknemers, aannemers en andere zakenpartners iedere dag te verbeteren.
 3. Aansprakelijkheid
  Alle voornoemde voorwaarden bevatten beperkingen van aansprakelijkheid. In alle gevallen waarin - om welke reden dan ook - de toepasselijkheid van één van de hierboven genoemde voorwaarden ontbreekt, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 50.000 per gebeurtenis.